Main

Polski Archives

April 22, 2010

Komplikacja na Cyprze

Wybór Dervisa Eroglu na prezydenta w północnym Cyprze komplikuje negocjacje akcesyjne Turcji z UE jak również już wcześniej trudne negocjacje na temat zjednoczenia wyspiarskiej republiki.

Continue reading "Komplikacja na Cyprze" »


RSS feed Atom feed Follow Facebook Networked Blog Twitter
notification

About Polski

This page contains an archive of all entries posted to Robert M. Cutler on Energy and Eurasia in the Polski category. They are listed from oldest to newest.

հայերեն is the previous category.

Română is the next category.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33