Main

հայերեն Archives

August 28, 2008

Թուրքիան դժվարին ճանապարհ ունի անցնելու

Թուրքիայի տնտեսական և քաղաքական իրողությունները միայն բավական կլինեին երկրի արժեթղթերի շուկայում ամռանը գրանցված աշխուժությունը սպանելու համար: Իսկ Ռուսաստանի ներխուժումը Թուրքիայի դրկից Վրաստան դրան թափ հաղորդեց:

Continue reading "Թուրքիան դժվարին ճանապարհ ունի անցնելու" »


RSS feed Atom feed Follow Facebook Networked Blog Twitter
notification

About հայերեն

This page contains an archive of all entries posted to Robert M. Cutler on Energy and Eurasia in the հայերեն category. They are listed from oldest to newest.

Қазақ is the previous category.

Polski is the next category.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33